Нови информации

ИСПРАВКА НА ЈАВНИОТ ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ

НУЦК ,,Јордан Јордан Х.К.Џинот,, Велес објавува:

ИСПРАВКА НА JАВНИОТ ОГЛАС ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ БРОЈ: 04-42/1 од 05.02.2019 ГОДИНA

Во јавниот оглас број: 04-42/1 од 05.02.2019 година објавен на 07.02.2019 година (Четврток), во дневните весници „Нова Македонија“ „Вечер“ и „Коха“ во делот: „ Јавниот оглас трае 8 (осум) дена од денот на објавување во дневниот печат“,  „8“ (осум) се заменува со „15“(петнаесет).

Рокот за пријавување трае од денот на првично објавување јавниот оглас а не од денот на објавување на исправката.

Во останатиот дел јавниот оглас број: 04-42/1 од 05.02.2019 година останува непроменет.

Документот за оваа исправка можете да го симнете на следниов линк.

               НУЦК „Јордан Х.К.Џинот“ Велес

                                                                                                    в.д. Директор

                                                                                            Александар Ивановски

Did you like this? Share it!