Ансамбл

Актери:

Слободанка Чичевска
Кица Ивковска
Весна Димитрова Бобевски
Зорица П. Панчиќ
Славица Манаскова
Младен Крстевски
Јордан Витанов
Жарко Спасовски
Фаик Мефаилоски

Друг уметнички и помошен уметнички кадар

Деан Дамјановски-Режисер

Ненад Витанов-Режисер

Софија Ристевска Петрушева-Режисер

Александар Ивановски

Сашо Димоски-Драматург

Катерина Момева – Драматург

Славиша Ѓеоргиев – Инспициент

Филип Коруновски – Сценограф

Технички персонал

Никола Игнов – Технички Директор

Лаура Шкортова – аудио и видео техника

Лазо Теов – тон мајстор

Марјан Тодоровски – светло мајстор

Јулија Ангеловска – Гардербоа

Игор Гаврилов – Сценска техника

Ѓоре Павлов – Сценска техника

Јовица Стаменовски – Сценска техника

Хишам Латифов – Сценска техника

Дејан Крстески – Сценска техника

Никола Пауновски – заменик билетар

Дејан Трипуновски – Одржување

Убавка Арсовска – Помошно технички персонал

Елица Михајловска – Помошно технички персонал

Енес Рамадановиќ – Помошно технички персонал

Администрација

Ванѓа Ѓоргиева – Советник за материјално и финансиско работење

Мирјана Ѓорѓиева – Технички секретар/архива

Игор Ѓоргиев – Советник за правни работи

Оливер Андовски – Советник за продажба